Založ si blog

Podmienky používania komerčného blogu

1. Základné ustanovenia

1.1

Blog.pravda.sk je služba portálu Pravda.sk určená na zverejňovanie autorského obsahu vytváraného blogermi – osobami nezávislými od prevádzkovateľa služby. Prevádzkovateľom Blog.pravda.sk je OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova č.14083/33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 267 055 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“). Všetok textový, obrazový, zvukovoobrazový a/alebo multimediálny obsah (ďalej ako „Obsah“), pokiaľ predstavuje jedinečný výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, publikovaný na doméne Blog.pravda.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s blogermi alebo s prevádzkovateľom.

1.2

Súhlas s týmito podmienkami používania je nevyhnutným predpokladom registrácie, založenia komerčného blogu a následného aktívneho využívania služieb Blog.pravda.sk.

1.3

Komerčný blog je súbor internetových stránok a Obsahu verejne prístupných v rámci služby Blog.pravda.sk na tvorbu a publikovanie obsahu. Možnosť zriadiť si komerčný blog poskytuje prevádzkovateľ za odplatu podľa aktuálneho cenníka. Majiteľom komerčného blogu (blogerom) na Blog.pravda.sk môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní tieto podmienky:

 • zaregistruje sa na Blog.pravda.sk, korektne, úplne a pravdivo vyplní registračný formulár vrátane fakturačných údajov,
 • v stanovenom termíne uhradí faktúru predplatného na účet prevádzkovateľa (viac v postupe na aktivovanie komerčného blogu)
 • pri publikovaní na Blog.pravda.sk, ako aj pri iných činnostiach súvisiacich so službou Blog.pravda.sk, dodržiava pravidlá stanovené prevádzkovateľom v týchto Podmienkach používania komerčného blogu.

1.4

Frekvencia zverejňovania článkov v komerčnom blogu je obmedzená na maximálne jeden článok za jeden kalendárny deň.

1.5

Na zriadenie komerčného blogu nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má záujem sprístupniť služby Blog.pravda.sk širokej verejnosti, vyhradzuje si však právo odmietnuť záujemcu o zriadenie komerčného blogu aj bez udania dôvodu. Za komerčný blog sa nepovažuje propagácia rôznych ideológií, svetonázorov a vierovyznaní. Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo zrušiť registráciu konkrétnej osoby na blog.pravda.sk v prípade opakovaného závažného porušenia týchto podmienok používania. Rovnako si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť registráciu používateľa na komentovanie článkov alebo blogov na Blog.pravda.sk.

1.6

Obsahom komerčného blogu môže byť:

 • názov firmy (spoločnosti, organizácie) v doméne,
 • logo firmy v záhlaví blogu,
 • logo firmy v profilovej fotografii,
 • odkazy a linky na e-shopy a iné komerčné internetové stránky,
 • obrázky vrátane komerčných, pokiaľ na ne bloger vlastní autorské práva (viď aj bod 3.4. týchto podmienok)

1.7

Súčasťou komerčného blogu môže byť politický blog. Politický blog môže založiť ktorýkoľvek politik. Na rozdiel od osobných blogov politikov, ktoré umožňujú vyjadrovať len politický názor, môže platený politický blog obsahovať:

 • logo strany,
 • linky na osobné stránky politikov, stránky politických strán, stránky na sociálnych sieťach,
 • politické heslá, slogany, výzvy propagujúce politika, vrátane volebnej kampane,
 • program politika či jeho strany, vrátane volebného programu či jeho častí,
 • informácie o stretnutiach, mítingoch a iných verejných zhromaždeniach a aktivitách politika či jeho strany.

1.8

Komerčný blog je tiež určený na propagáciu neziskových organizácií a občianskych združení. Obsahom takého blogu môže byť:
názov organizácie v doméne

 • logo organizácie v záhlaví blogu,
 • logo organizácie v profilovej fotografii,
 • informácie o činnosti a programe subjektu,
 • odkazy a linky na vlastné internetové stránky a na internetové stránky podporovaných subjektov.

1.9

Každý komerčný blog ponesie označenie, že ide o komerčný blog.

1.10

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do Blog.pravda.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Na zmenu podmienok je však povinný blogerov bezodkladne a dostatočne účinnou formou upozorniť.

1.11

Služba Blog.pravda.sk je poskytovaná na doménovej adrese https://blog.pravda.sk a na adresách od nej odvodených (najmä na adresách typu https://nazovblogu.blog.pravda.sk). Služba môže byť dočasne prevádzkovaná aj na alternatívnej adrese v rámci portálu Pravda.sk, najmä na http://novyblog.pravda.sk a https://nazovblogu.novyblog.pravda.sk. Tieto podmienky používania sa v plnej miere vzťahujú aj na blogovacie služby poskytované na alternatívnych doménových adresách v rámci portálu Pravda.sk.

1.12

Pre komerčný blog okrem týchto Podmienok používania komerčného blogu platia aj Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva OUR MEDIA SR a. s. a aktuálny cenník inzercie portálu Pravda.sk.

 

2. Ochrana osobných údajov a súkromia

2.1

V komerčnom blogu je bloger povinný zverejniť svoju skutočnú identitu.

2.2

Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi pri blogerskej registrácii alebo pri registrácii používateľa vyžadovanej na komentovanie článkov budú použité len na účely prevádzkovania Blog.pravda.sk. Prevádzkovateľ ich nezverejní, neposkytne inej osobe, s výnimkou povinnosti ich poskytnutia na základe zákona na to oprávneným subjektom a bude s nimi nakladať v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ/Bloger súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“),poskytnuté údaje spracoval za účelom ich interného použitia. Pre spracovanie osobných údajov u prevádzkovateľa v súvislosti s Blog.pravda.sk platia pravidlá GDPR platné u prevádzkovateľa, ktoré sú dostupné tu. Bloger alebo používateľ Blog.pravda.sk svojou registráciou súhlasí s uvedenými podmienkami ochrany osobných údajov a udeľuje súhlas na spracovanie jeho osobných údajov.

2.3

Kontaktné údaje blogera a/alebo používateľa prevádzkovateľ využíva výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ich iným osobám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie aj zasielanie nevyžiadaných e-mailových správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby, ktoré však prevádzkovateľ posiela vo frekvencii maximálne raz za týždeň. Súčasťou správ od prevádzkovateľa môžu byť aj krátke reklamné informácie tretích strán. Bloger alebo používateľ Blog.pravda.sk svojou registráciou súhlasí s podmienkami uvedenými v tomto bode.

 

3. Autorské práva, zdroje

3.1

Obsah vytvorený a zverejnený blogerom na Blog.pravda.sk je vlastníctvom blogera, ktorému prevádzkovateľ poskytuje mediálny priestor a technické prostriedky na zverejňovanie obsahu. Prevádzkovateľ k obsahu blogera nemá autorské práva a smie ho bez samostatnej dohody s blogerom využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne povolený. Bloger a/alebo Používateľ nesie výlučnú právnu zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom Blog.pravda.sk zverejní. Ak bloger poskytne právo uverejňovať články na svojmu blogu iným osobám, preberá zodpovednosť aj za nimi uverejnený obsah.

3.2

Bloger nesmie na svojom blogu pod vlastným menom zverejňovať cudzie obrazové alebo zvukovoobrazové záznamy, texty alebo ich časti. Môže citovať iné zdroje, avšak v súlade so zákonom č.185/2015 Z.z. Autorským zákonom(ďalej ako „Autorský zákon“). Musí však uviesť zdroj textu a jeho autora, v prípade, ak cituje iné internetové médium, je vhodné uviesť aj odkaz (linku) na citovaný zdroj. Linka však nesmie byť v perexe (v krátkom úvode k článku).

3.3

Články by mali byť písané výhradne pre blogy na Pravda.sk. Ak bloger použije článok aj v inom médiu, je nutné o tom prevádzkovateľa blog.pravda.sk informovať. Platí to aj naopak, ak bloger chce na blogu Pravda.sk publikovať svoj článok, ktorý už zverejnil v inom médiu, mal by mať súhlas príslušného média.

3.4

Bloger nesmie používať vo svojich textoch obrázky/fotografie, zvukovoobrazové záznamy resp. akékoľvek autorské diela z iných internetových stránok, ak mu držiteľ autorských práv nedal súhlas na ich použitie. Ak súhlas má, je povinný uviesť zdroj, odkiaľ text, fotografia/obrazový alebo zvukovoobrazový záznam pochádza. Bloger môže do svojich článkov vkladať fotografie zo stránky Pravda.sk vrátane agentúrnych fotografií a ako zdroj uviesť Pravda.sk. Povolenie však platí len pre články na blogu Pravda.sk. Bloger nesmie použité fotografie nijakým spôsobom upravovať.

 

4. Práva a povinnosti blogera

4.1

Bloger v rámci blogu slobodne šíri svoje názory, ktoré však nesmú zasahovať do práv tretích osôb. Sám sa však musí podriadiť slobodnej výmene názorov. Nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé či neúplné, ktoré by mohli poškodiť práva iných osôb.

4.2

Bloger a komentujúci používateľ nesmú zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Zakázané sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa, náboženského presvedčenia či sexuálnej orientácie, propagácia nelegálnych strán, hnutí a organizácií. Zakázaná je aj pornografia, porušovanie Autorského zákona a propagácia obsahu porušujúceho Autorský zákon. Neprijateľný je aj obsah, ktorý hrubým spôsobom znevažuje prevádzkovateľa.

4.3

Bloger musí strpieť v debate pod článkom aj kritiku. Osobné útoky a invektívy v rozpore s pravidlami diskusie a týmito podmienkami bude prevádzkovateľ priebežne vymazávať.

4.4
Za porušenie podmienok používania komerčného blogu sa považuje aj:

 • zverejňovanie erotických obrázkov,
 • zverejňovanie textov, obrázkov, a zvukovoobrazových záznamov /videí, ktoré: obsahujú vulgarizmy, zvlášť v titulkoch a perexoch, propagujú násilie ako riešenie konfliktov, užívanie drog, urážajú konkrétne osoby,
 • zverejňovanie textov, v titulkoch ktorých sa nachádzajú grafické znaky a prvky na pritiahnutie čitateľa vrátane titulkov písaných veľkými písmenami,
 • zverejňovanie textov, ktoré sú odkazmi iným blogerom, ktoré sú úvahami o nich, o kvalite ich článkov, ktoré komentujú diskusie pod článkami,
 • oznámenia o ukončení blogovania,
 • zverejňovanie textov, ktoré obsahujú sťažnosti na prevádzkovateľa a jeho služby – sťažnosti sa riešia výlučne mailovou komunikáciou s prevádzkovateľom,
 • neúmerné obťažovanie (spamovanie) ostatných blogerov a používateľov, resp. zverejňovanie útočný, difamačných komentárov používateľmi k blogu blogera,
 • zasahovanie do štruktúry, funkcií a vzhľadu Blog.pravda.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť Blog.pravda.sk
 • pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi
 • zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za inú osobu)
 • zverejňovanie nepravdivých alebo neúplných informácií, ktoré by mohli poškodiť iné osoby alebo subjekty
 • zverejňovanie osobnej korešpondencie bez výslovného súhlasu dotknutej strany s takým zverejnením
 • rozsiahle dodatočné úpravy už publikovaných článkov, ktorými sa podstatne mení ich obsah, bez zreteľného priznania dodatočných zmien priamo v článku
 • zmeny dátumu článku po jeho uverejnení s úmyslom zobraziť ho znovu na popredných miestach a zvýšiť si tak čítanosť článku
 • bezdôvodné vymazávanie či zneprístupňovanie už publikovaných článkov
 • vymazanie celého obsahu blogu bez konzultácie s prevádzkovateľom (bloger môže o zrušenie blogu požiadať administrátora, o obnovu blogu alebo novú registráciu však môže požiadať najskôr po 6 mesiacoch od zrušenia pôvodného).

4.5

Bloger nemá žiaden pracovno-právny vzťah s prevádzkovateľom a nemá tak právo vydávať sa za zamestnanca či redaktora prevádzkovateľa -vydavateľstva OUR MEDIA SR a. s.

4.6

Pred vypršaním termínu predplatného komerčného blogu bude bloger prevádzovateľom informovaný o tejto skutočnosti s ponukou na ďalšie predĺženie služby. Ak bloger neprejaví záujem o predĺženie predplatného, bude jeho prístup k blogu deaktivovaný. Všetky zverejnené články budú čitateľom na blogu naďalej prístupné. Možnosť vydávania článkov si môže bloger predplatiť aj neskôr, maximálne do jedného roka po vypršaní posledného obdobia predplatného.

4.7

Bloger môže požiadať o deaktiváciu komerčného blogu aj počas doby predplatného, v takomto prípade mu však zaniká nárok na vrátanie uhradenej sumy, aj jej alikvótnej časti.

 

 

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

5.1

Prevádzkovateľ je povinný maximálne využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti Blog.pravda.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb. Používateľ nemá nárok na akúkoľvek úhradu škody spôsobenú používaním Blog.pravda.sk.

5.2

Prevádzkovateľ je oprávnený využívať obsah vytváraný blogerom týmito spôsobmi:

 • na prevádzku služby Blog.pravda.sk (bez nároku na odmenu pre blogera)
 • na propagáciu služby Blog.pravda.sk v médiách vlastnených prevádzkovateľom aj v médiách iných strán (bez nároku na odmenu pre blogera)

5.3

Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach Blog.pravda.sk reklamu, spravidla však mimo priestoru vyhradeného pre obsah vytváraný blogerom (nad, pod alebo vedľa stránky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje umiestňovať a zobrazovať reklamu tak, aby bola zreteľne odlíšená od obsahu vytváraného blogerom a nevznikal dojem o akomkoľvek vzťahu medzi reklamou a blogerom.

5.4

Diskusiu pod komerčnými blogmi spravuje prevádzkovateľ. Bloger môže požiadať prevádzkovateľa o vymazanie vulgárnych, urážlivých a nepravdivých diskusných príspevkov a vo výnimočných prípadoch aj o stiahnutie celej diskusie. Bloger môže diskutovať pod článkami iných blogerov, aj pod všetkými článkami na stránkach prevádzkovateľa, ale je povinný dodržiavať pravidlá diskusie. Prevádzkovateľ v prípade ich porušovania môže blogerovi dočasne či trvalo blokovať prístup do diskusií, aj keď bude blogerov blog plne funkčný.

5.5

Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z Blog.pravda.sk akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám Blog.pravda.sk používateľom a/alebo Blogerom, ktorí porušili podmienky používania (zvlášť po predchádzajúcom upozornení). Bloger má právo získať všetky texty, ktoré na svojom blogu zverejnil.

5.6

Prevádzkovateľ je povinný propagovať službu Blog.pravda.sk v rámci portálu Pravda.sk ako celok. Propagácia obsahu jednotlivých blogerov na stránkach Pravda.sk je vecou prevádzkovateľa, ktorý sa môže rozhodnúť propagovať iba obsah vybraných blogerov alebo vybrané články.

5.7

Prevádzkovateľ garantuje:

 • zobrazenie blogu na hlavnej stránke blog.pravda.sk, kým ho nevytlačia ostatné novšie články,
 • zobrazenie blogu v pravom stĺpci v boxe komerčné blogy (v jednej chvíli maximálne jeden najnovší článok), kým ho nevytlačia ostatné novšie články,
 • zobrazenie článku na hlavnej stránke Pravda.sk v pravom stĺpci v boxe Blog, kým ho nevytlačia ostatné novšie články.

5.8

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie komerčného blogu, a to aj bez udania dôvodu. V takom prípade prevádzkovateľ vráti blogerovi alikvótnu časť za každý celý mesiac, v ktorom nebolo možné vo komerčnom blogu pokračovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje tiež právo komerčný blog neaktivovať vôbec.

 

V Bratislave, 22. augusta 2013
Upravené 31. marca 2021 v bodoch 1.1, 1.12 a 4.5
Upravené 1. decembra 2022