Založ si blog

Podmienky používania osobného blogu

1. Základné ustanovenia

1.1

Blog.pravda.sk je služba portálu Pravda.sk určená na zverejňovanie autorského obsahu vytváraného blogermi – osobami nezávislými od prevádzkovateľa služby. Prevádzkovateľom Blog.pravda.sk je OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova č.14083/33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 267 055 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“). Celý textový, obrazový/zvukovoobrazový a/alebo akýkoľvek multimediálny obsah publikovaný na doméne Blog.pravda.sk (ďalej ako „Obsah“), pokiaľ predstavuje jedinečný výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s blogermi alebo s prevádzkovateľom.

1.2

Súhlas s týmito podmienkami používania domény blog.pravda.sk je nevyhnutným predpokladom registrácie, založenia osobného blogu a následného aktívneho využívania služieb Blog.pravda.sk.

1.3

Osobný blog je súbor internetových stránok a Obsahu verejne prístupných v rámci služby Blog.pravda.sk vyhradený jednej osobe alebo skupine osôb na tvorbu, publikovanie a zverejňovanie obsahu. Majiteľom osobného blogu (ďalej tiež ako „bloger“) na Blog.pravda.sk môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní tieto podmienky:

 • zaregistruje sa na Blog.pravda.sk a poskytne prevádzkovateľovi svoje úplné a pravdivé údaje vyžadované pri registrácii (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • pri publikovaní na Blog.pravda.sk, ako aj pri iných činnostiach súvisiacich so službou Blog.pravda.sk, dodržiava pravidlá stanovené prevádzkovateľom v týchto Podmienkach používania osobného blogu.

1.4

Na zriadenie blogu konkrétnej osoby na blog.pravda.sk nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má záujem sprístupniť služby Blog.pravda.sk širokej verejnosti, vyhradzuje si však právo odmietnuť záujemcu o zriadenie blogu – blogera, aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo zrušiť registráciu konkrétnej osoby na blog.pravda.sk bez uvedenia dôvodu. Rovnako si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť registráciu používateľa na komentovanie článkov alebo blogov na Blog.pravda.sk.

1.5

Prevádzkovateľ poskytuje službu osobný blog na Blog.pravda.sk a priestor na tejto webovej stránke blogerom bezodplatne. Bloger/blogeri používajúci službu osobný blog na blog.pravda.sk nemôžu od prevádzkovateľa požadovať žiadnu odmenu, protihodnotu alebo odplatu za publikovanie obsahu na blogu, ani žiadnu náhradu nákladov súvisiacu s vytvorením, zverejnením alebo publikovaním obsahu. Výnimkami z uvedených podmienok sú:

 • riadne označené komerčné blogy umožňujúce vlastníkovi takého blogu publikovať reklamné informácie a na ktoré sa vzťahujú samostatné Podmienky používania komerčného blogu.
 • mimoriadne hodnotné blogy, ktorých autorom prevádzkovateľ z vlastného podnetu ponúkol odmenu (v takom prípade je bloger uvádzaný ako spolupracovník prevádzkovateľa)
 • blogy zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí môžu byť za tvorbu obsahu odmeňovaní podľa interných predpisov prevádzkovateľa (blogujúci zamestnanec je povinný na blogu priznať svoj vzťah k prevádzkovateľovi).

1.6

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do obsahu, formy a štruktúry Blog.pravda.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, súhlasu alebo vyjadrenia blogera. Na zmenu podmienok je však povinný blogera/blogerov bezodkladne a dostatočne účinnou formou upozorniť.

1.7

Služba Blog.pravda.sk je poskytovaná na doménovej adrese https://blog.pravda.sk a na adresách od nej odvodených (najmä na adresách typu https://nazovblogu.blog.pravda.sk). Služba môže byť dočasne prevádzkovaná aj na alternatívnej adrese v rámci portálu Pravda.sk, najmä na https://novyblog.pravda.sk a https://nazovblogu.novyblog.pravda.sk. Tieto podmienky používania sa v plnej miere vzťahujú aj na blogovacie služby poskytované na alternatívnych doménových adresách v rámci portálu Pravda.sk.

 

2. Ochrana osobných údajov a súkromia

2.1

Bloger nie je povinný zverejniť na blogu svoju skutočnú podobizeň alebo úplnú identitu, hoci prevádzkovateľ tak odporúča urobiť.

2.2

Údaje poskytnuté prevádzkovateľovi pri blogerskej registrácii alebo pri registrácii používateľa vyžadovanej na komentovanie článkov budú použité len na účely prevádzkovania Blog.pravda.sk. Prevádzkovateľ ich nezverejní, neposkytne inej osobe, s výnimkou povinnosti ich poskytnutia na základe zákona na to oprávneným subjektom a bude s nimi nakladať v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ/Bloger súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“), poskytnuté údaje spracoval za účelom ich interného použitia. Pre spracovanie osobných údajov u prevádzkovateľa v súvislosti s Blog.pravda.sk platia pravidlá GDPR platné u prevádzkovateľa, ktoré sú dostupné tu. Bloger alebo používateľ Blog.pravda.sk svojou registráciou súhlasí s uvedenými podmienkami ochrany osobných údajov a udeľuje súhlas na spracovanie jeho osobných údajov.

2.3

Kontaktné údaje blogera a/ alebo používateľa je prevádzkovateľ oprávnený použiť výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ich iným osobám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie aj zasielanie nevyžiadaných e-mailových správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby, ktoré však prevádzkovateľ posiela vo frekvencii maximálne 1-krát za týždeň. Súčasťou správ od prevádzkovateľa môžu byť aj krátke reklamné informácie tretích strán. Bloger alebo používateľ Blog.pravda.sk svojou registráciou súhlasí s podmienkami uvedenými v tomto bode.

 

3. Autorské práva a zdroje

3.1

Obsah vytvorený a zverejnený blogerom na stránkach Blog.pravda.sk, resp. na blogu blogera, je vlastníctvom blogera, ktorému prevádzkovateľ poskytuje mediálny priestor a technické prostriedky na zverejňovanie obsahu. Prevádzkovateľ k obsahu blogera nemá autorské práva a smie ho bez samostatnej dohody s blogerom využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne povolený. Bloger a/alebo Používateľ nesie výlučnú právnu zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom Blog.pravda.sk, resp. svojho blogu zverejní. Ak bloger poskytne právo uverejňovať články na svojom blogu iným osobám, preberá zodpovednosť aj za nimi uverejnený obsah na tomto blogu blogera.

3.2

Bloger nesmie na svojom blogu pod vlastným menom zverejňovať cudzie obrazové alebo zvukovoobrazové záznamy, texty alebo ich časti. Môže citovať iné zdroje, avšak v súlade so zákonom č.185/2015 Z.z. Autorským zákonom (ďalej ako „Autorský zákon“). Musí však vždy uviesť zdroj textu a jeho autora, v prípade, ak cituje iné internetové médium, je vhodné uviesť aj odkaz (linku) na citovaný zdroj. Linka však nesmie byť v perexe (krátkom úvode k článku na blogu).

3.3

Články/ texty blogera by mali byť písané výhradne pre blogy na Pravda.sk. Ak bloger použije rovnaký článok/text aj v inom médiu, zaväzuje sa o tom prevádzkovateľa blog.pravda.sk informovať. Platí to aj naopak, ak bloger chce na blogu Pravda.sk publikovať svoj článok/text, ktorý už zverejnil v inom médiu, mal by mať súhlas príslušného média na takéto použitie a zverejnenie.

3.4

Bloger nesmie používať vo svojich textoch obrázky, fotografie, zvukovoobrazové záznamy resp. akékoľvek autorské diela z iných internetových stránok, ak mu držiteľ autorských práv k týmto autorským dielam nedal súhlas na ich použitie. Ak bloger súhlas nositeľa autorských práv k dielu udelené má, je povinný uviesť zdroj, odkiaľ obrázok/fotografia/autorské dielo pochádza. Bloger je oprávnený do svojich článkov/textov vkladať fotografie/obrázky zo stránky Pravda.sk vrátane agentúrnych fotografií a ako zdroj uviesť Pravda.sk. Uvedený súhlas na použitie obrázku/fotografie/zvukovoobrazového záznamu/autorského diela však platí len pre články/texty, ktoré budú zverejnené na blogu Pravda.sk. Bloger nesmie použité fotografie/obrázky/zvukovoobrazové záznamy/autorské diela nijakým spôsobom upravovať ani do nich zasahovať.

 

4. Práva a povinnosti blogera

4.1

Bloger je oprávnený na blogu slobodne šíriť svoje názory, ktoré však nesmú zasahovať do práv tretích osôb. Sám sa však musí podriadiť slobodnej výmene názorov. Nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, skreslené, zavádzajúce či neúplné, ktoré by mohli poškodiť práva iných osôb.

4.2

Bloger a/alebo komentujúci používateľ blogu nesmú zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi SR a podmienkami poskytovania služby. Zakázané sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa, náboženského presvedčenia či sexuálnej orientácie, propagácia nelegálnych strán, hnutí a organizácií, vyzývanie/podnecovanie/nabádanie k trestnej činnosti, schvaľovanie trestnej činnosti alebo konania v rozpore s právnymi predpismi. Rovnako je neprípustná propaganda, t.j. rozširovanie názorov a informácií, ovplyvňujúcich postoje a konania jednotlivcov či skupín s cieľom ich zmeny. Výslovne zakázaná je aj pornografia, ďalej konanie, ktoré má za následok porušovanie Autorského zákona a propagácia obsahu porušujúceho Autorský zákon. Neprijateľný je aj obsah, ktorý hrubým spôsobom znevažuje prevádzkovateľa.

4.3

Bloger nesmie využívať svoj osobný blog na zverejňovanie akejkoľvek reklamy, PR článkov alebo inzercie, pokiaľ mu to nebolo výslovne povolené prevádzkovateľom. Za reklamu sa považuje akékoľvek obrazové, textové či multimediálne komerčné posolstvo, ale aj výzvy na súkromné peňažné zbierky. Reklama nie je povolená ani v komentároch ku článku zverejnenému na blogu. Pre tieto účely je určená spoplatnená kategória komerčných blogov na Blog.pravda.sk

4.4

Bloger nesmie využívať svoj osobný blog na reklamu/propagáciu politických strán, hnutí, osôb kandidujúcich v akýchkoľvek voľbách a rovnako nesmie byť blog využitý na propagáciu združení alebo činnosti občianskych aktivistov. Povolené sú len osobné blogy politikov, vyjadrujúce osobné názory a komentáre. Neprípustné sú logá politických strán, hnutí, osôb kandidujúcich v akýchkoľvek voľbách, propagácia ich aktivít, mítingov a zhromaždení, reportáže z nich, výzvy k petíciám, finančným zbierkam. V kategórii osobných blogov nemôžu byť zverejnené a umiestnené ani tlačové správy, oficiálne vyhlásenia alebo stanoviská, volebné slogany a pod.. Pre takúto kategóriu informácií je možné, v prípade záujmu na blog.pravda.sk zriadiť komerčný blog, na ktorom môže byť umiestnený komerčný obsah.

4.5

Za porušenie podmienok používania osobného blogu, ktorý bude mať za následok zrušenie osobného blogu, sa považuje najmä:

 • opakované zverejňovanie nehodnotného obsahu, napríklad vtipov či veľmi krátkych článkov bez informačnej alebo umeleckej hodnoty,
 • opakované zverejňovanie toho istého obsahu,
 • zverejňovanie článkov/textov bez perexu či akéhokoľvek textu, keď obsahom blogu je len video či fotografia,
 • zverejňovanie obrázkov so sexuálnou alebo erotickou tématikou,
 • zverejňovanie textov, obrázkov a zvukovoobrazových záznamov/ videí, ktoré: obsahujú vulgarizmy, zvlášť v titulkoch a perexoch, propagujú násilie ako riešenie konfliktov, užívanie drog, nadmerné používanie alkoholu, používanie omamných alebo psychotropných látok, urážajú konkrétne osoby a pod.,
 • zverejňovanie textov, ktorých titulky primárne slúžia na prilákanie čitateľa a s uverejneným textom súvisia okrajovo alebo vôbec, alebo sa v ich titulkoch nachádzajú grafické znaky a prvky na pritiahnutie čitateľa vrátane titulkov písaných veľkými písmenami,
 • zverejňovanie tlačových správ, prezentačných materiálov a pod.,
 • zverejňovanie textov, ktoré propagujú politické strany, vyzývajú k voľbe konkrétnych ľudí a/alebo strán, propagujú verejné akcie, komerčné aktivity, petície a finančné zbierky (texty o neziskových akciách a charitatívnych podujatiach môže prevádzkovateľ po predchádzajúcej konzultácii povoliť),
 • zverejňovanie textov, ktoré sú odkazmi iným blogerom, ktoré sú úvahami o nich, o kvalite ich článkov; zverejňovanie textov, ktoré komentujú diskusie pod článkami,
 • oznámenia o ukončení blogovania,
 • zverejňovanie textov, ktoré obsahujú sťažnosti na prevádzkovateľa a jeho služby; akékoľvek výhrady, podnety a sťažnosti v súvislosti so službami poskytovateľa je potrebné riešiť výlučne mailovou komunikáciou s prevádzkovateľom,
 • zverejňovanie textov, ktoré sú len odkazmi, pozdravmi či upozorneniami na iný obsah,
 • neúmerné obťažovanie (spamovanie) ostatných blogerov a používateľov, resp. zverejňovanie útočný, difamačných komentárov používateľmi k blogu blogera,
 • zasahovanie do štruktúry, funkcií a vzhľadu Blog.pravda.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený; za zasahovanie do štruktúry, funkcií a vzhľadu blog.pravda.sk sa rozumie aj všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť Blog.pravda.sk,
 • pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi,
 • zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za inú osobu),
 • zverejňovanie nepravdivých, zavádzajúcich, skreslených alebo neúplných informácií, ktoré by mohli poškodiť iné osoby alebo subjekty,
 • zverejňovanie osobnej korešpondencie, obsahu telefonickej alebo mailovej komunikácie alebo osobných údajov inej fyzickej osoby, bez výslovného súhlasu tejto dotknutej osoby s takým zverejnením,
 • rozsiahle dodatočné úpravy už publikovaných článkov, ktorými sa podstatne mení ich obsah, bez zreteľného priznania dodatočných zmien priamo v článku/texte,
 • zmeny dátumu článku po jeho uverejnení s úmyslom zobraziť ho znovu na popredných miestach a zvýšiť si tak čítanosť článku,
 • bezdôvodné vymazávanie či zneprístupňovanie už publikovaných článkov,
 • vymazanie celého obsahu blogu bez konzultácie s prevádzkovateľom (bloger môže o zrušenie blogu požiadať administrátora, o obnovu blogu alebo novú registráciu však môže požiadať najskôr po 6 mesiacoch od zrušenia pôvodného blogu).

4.6

Bloger nemá automaticky nárok/právo na umiestnenie svojich článkov/textov na titulnej strane blog.pravda.sk. Prevádzkovateľ môže z titulnej strany stiahnuť článok alebo všetky články blogera aj bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu, zvlášť v prípade, že obsah zverejnený na blogu porušuje pravidlá, obsahuje reklamu a/alebo propagáciu tovarov, služieb, činnosti, programu, stanoviska a pod..

4.7

Bloger nemá žiadny pracovno-právny vzťah s prevádzkovateľom a nemá tak právo vydávať sa za zamestnanca či redaktora prevádzkovateľa – vydavateľstva OUR MEDIA SR a. s..

 

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

5.1

Prevádzkovateľ je povinný maximálne využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti Blog.pravda.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb. Používateľ nemá nárok na akúkoľvek úhradu škody, odplatu alebo kompenzáciu spôsobenú alebo súvisiacu s používaním Blog.pravda.sk.

5.2

 • Prevádzkovateľ je oprávnený využívať obsah vytváraný a zverejnený blogerom na blogu týmito spôsobmi:
 • na prevádzku služby Blog.pravda.sk (bez nároku na odmenu pre blogera)
 • na propagáciu služby Blog.pravda.sk v médiách vlastnených prevádzkovateľom, prípadne aj v médiách iných strán (bez nároku na odmenu pre blogera)
 • uverejňovať obsah vytvorený blogerom v tlačených médiách vydávaných prevádzkovateľom (ak prevádzkovateľ použije celý článok ako ucelené autorské dielo, blogerovi prináleží autorský honorár podľa platného sadzobníka vydavateľstva/prevádzkovateľa).

5.3

Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach Blog.pravda.sk reklamu, spravidla však mimo priestoru vyhradeného pre obsah vytváraný blogerom (nad, pod alebo vedľa obsahu vytvoreného blogerom). Prevádzkovateľ sa zaväzuje umiestňovať a zobrazovať reklamu tak, aby bola zreteľne odlíšená/odlíšiteľná od obsahu vytváraného blogerom a nevznikal dojem o akomkoľvek vzťahu medzi reklamou a blogerom.

5.4

Diskusiu pod článkami kontroluje a spravuje prevádzkovateľ. Bloger môže požiadať prevádzkovateľa o vymazanie vulgárnych, urážlivých a nepravdivých diskusných príspevkov a vo výnimočných prípadoch aj o stiahnutie celej diskusie. Bloger môže diskutovať pod článkami iných blogerov aj pod všetkými článkami na stránkach prevádzkovateľa, ale je povinný dodržiavať pravidlá diskusie. Prevádzkovateľ v prípade ich porušovania môže blogerovi na základe svojho rozhodnutia dočasne či trvalo blokovať prístup do diskusií, aj keď bude blogerov blog plne funkčný.

5.5

Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z Blog.pravda.sk akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné právne predpisy a stanovené podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám Blog.pravda.sk používateľom a/alebo Blogerom, ktorí porušili podmienky používania (zvlášť po predchádzajúcom upozornení). Bloger má právo získať všetky texty, ktoré na svojom blogu zverejnil. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu blogera a bez predchádzajúceho upozornenia vymazať registráciu a blog používateľa/blogera, ktorý po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov nezverejnil žiadny obsah vo forme článkov alebo opakovane závažne porušil podmienky používania Blogu.

5.6

Prevádzkovateľ je povinný propagovať službu Blog.pravda.sk v rámci portálu Pravda.sk ako celok. Spôsob a rozsah propagácie obsahu jednotlivých blogov blogerov na stránkach Pravda.sk je vecou rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý sa môže rozhodnúť propagovať konkrétny obsah od vybraných blogerov alebo vybrané články/text blogerov.

 

V Bratislave, 1. februára 2010,
Upravené 1. marca 2019
Upravené 31. marca 2021
Upravené 1. decembra 2022